Αρχική Σελίδα  
Χρήσιμες Ιστοσελίδες  
Εκθέσεις Απολογισμού  
Φωτογραφικό Υλικό Εκδηλώσεων  
Επικοινωνία  
Νέα Ανακοινώσεις / Προκυρήξεις  
 

Προγράμματα

Για παιδιά Δημοτικού  

Για Γονείς  

Για Διευθυντές Σχολείων

Για Δημοτικές/Κοινοτικές Αρχές  

Για Υπηρεσίες  

Για έφηβους  

Για Εκπαιδευτικούς  

Για Νηπιαγωγούς  

Για Εθελοντές  

Προγράμματα για παιδιά Δημοτικού
Οι παρεμβάσεις στα παιδιά του δημοτικού σχολείου σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και περιλαμβάνουν δραστηριότητες ενεργητικής και εμπειρικής μάθησης οι οποίες αποβλέπουν:

Ειδικοί στόχοι:

 • Στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (επικοινωνία, αυτοεκτίμηση, υπευθυνότητα, λήψη αποφάσεων, έκφραση και διαχείριση, ανάπτυξη ικανοτήτων αντίστασης στις πιέσεις, συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων) ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες και τα διάφορα ζητήματα της καθημερινής ζωής.  
 • Στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της αντίθετης άποψης.
 • Στην καλλιέργεια κλίματος ομαδικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μέσα στην τάξη.
 • Στη προώθηση υγιών στάσεων ζωής και δημιουργικών προτάσεων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. σχολεία) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης

Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των παρεμβάσεων καθολικής (πρωτογενούς) πρόληψης.  Η λειτουργία της εκπαίδευσης πέρα από τη μετάδοση γνώσεων παρέχει στο άτομο σταδιακά, κοινωνικά και παραδεκτά πρότυπα ενηλίκων.  Επίσης η κοινωνικοποίηση μέσω της εκπαίδευσης μεταδίδει στο άτομο ορισμένες γνώσεις, αρχές, αξίες πολιτιστικές κλπ.  Η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τους καθιστά σε εγρήγορση απέναντι στις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών (φόβος, άγχος, μοναξιά, μετάθεση προβλημάτων, αδυναμία αποδοχής της ήττας και της αποτυχίας κ.α.) και τους βοηθά να ενσωματώσουν τις αρχές της πρόληψης στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική.

 • Βασικός άξονας είναι η δημιουργία ομάδων – πυρήνων από εκπαιδευτικούς που είναι σε θέση να συμβάλλουν στην προσπάθεια για την ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών, αξιοποιώντας το ρόλο τους.  

Ειδικοί Στόχοι:

 • Η βελτίωση των γνώσεων για το θέμα της εξάρτησης, τις ψυχοδραστικές ουσίες και την αιτιολογία του προβλήματος.
 • Η διερεύνηση της έννοιας πρόληψη και η σύνδεσή της με το ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου.
 • Η δημιουργία δικτύων πρόληψης με τη συμμετοχή των Συλλόγων γονέων και της ευρύτερης κοινότητας
 • Η ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού
 • Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχέσεων συνεργασίας με τους γονείς
 • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το ρόλο τους στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών
 • Η ενίσχυση των δυνατοτήτων σχεδιασμού και οργάνωσης δραστηριοτήτων που προάγουν υγιείς τρόπους ζωής
 • Η εκπαίδευση σε συγκεκριμένα υλικά πρόληψης και εφαρμογή τους στην σχολική τάξη
 • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων εμψύχωσης για ενθάρρυνση των μαθητών για ελεύθερη έκφραση και ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης.
 • Η ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και ενεργητικής ακρόασης
 • Η κατανόηση και η ευαισθητοποίηση τους στη ψυχολογία και στις ανάγκες των παιδιών και εφήβων
 • Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους ρόλου με την εξάσκηση τους σε δεξιότητες που

  προάγουν την κοινωνική και την προσωπική εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα 
επικοινωνίας, συνεργασίας, επίλυσης συγκρούσεων, αντίστασης στις αρνητικές  
πιέσεις
Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Σχολεία, Κοινοτικά Συμβούλια) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης ή και από ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί το Κέντρο Πρόληψης στο κοινό, για την διεξαγωγή προγραμμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου αιτούνται συμμετοχή άτομα με προσωπικό ενδιαφέρον.

Προγράμματα για Διευθυντές
Οι Διευθυντές ως βασικές πυρήνες του σχολείου έχουν διοικητικό και παιδαγωγικό ρόλο.  Είναι τα άτομα που συχνά καθορίζουν και παράλληλα παίρνουν πρωτοβουλίες για την εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων πέραν των αυστηρά εκπαιδευτικών. Στόχος του προγράμματος είναι ν’ αποτελέσουν οι Διευθυντές, φορείς μείωσης των παραγόντων κινδύνου και ενίσχυσης των προστατευτικών παραγόντων στο χώρο του σχολείου.
Ειδικοί Στόχοι :

 • Η κατανόηση των επιβαρυντικών και των προστατευτικών παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την εξάρτηση
 • Η γνωριμία με τους τύπους πρακτικών πρόληψης
 • Η εξάσκηση σε δεξιότητες θέσπισης ορίων στη συμπεριφορά των μαθητών, ενθάρρυνσης και επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον και γενικότερα
 • Η εκπαίδευση σε δεξιότητες εμψύχωσης  των μαθητών και εκπαιδευτικών για την ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης.
 • Η κατανόηση της αξίας των παιδοκεντρικών μεθόδων στη σχολική κοινότητα (βιωματική προσέγγιση, δουλειά σε ομάδες κ.τ.λ.)
 • Η απόκτηση γνώσης και εκπαίδευσης σε εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης αποκλινόντων συμπεριφορών
 • Προληπτική Διοίκηση και  Οργάνωση στο σχολικό περιβάλλον.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Για την υλοποίηση του προγράμματος αρχικά γίνεται ενημέρωση για το πρόγραμμα στους Διευθυντές Δημοτικής/Μέσης Εκπαίδευσης, (προφορική και έντυπη).  Μέσω της διοχέτευσης και της συμπλήρωσης Δηλώσεων Συμμετοχής γίνεται η προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμματος.  Συνήθως οργανώνεται μια φορά το χρόνο σε κάθε επαρχία.  

Προγράμματα για Γονείς
Η σύγχρονη πραγματικότητα έχει επιπλέον απαιτήσεις από τους γονείς. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση αξιών και συμπεριφορών των παιδιών.  Η συμμετοχή των γονιών στα προγράμματα πρόληψης ενισχύει την εμπειρία που αποκομίζουν τα παιδιά τους από αυτά. Παράλληλα η προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση και η προστασία των παιδιών είναι πιο αποτελεσματική όταν η οικογένεια και το σχολείο υποστηρίζουν και συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου μπορεί να εξασφαλίσει στα παιδιά ξεκάθαρα και σαφή μηνύματα και από τις δύο πλευρές, χωρίς σύγχυση και αντιφάσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι ο περιορισμός των παραγόντων κινδύνου και η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων κυρίως μέσω της ανάπτυξης διάφορων τρόπων επικοινωνίας στην οικογένεια.

Ειδικοί Στόχοι:

 • Η κατανόηση των παραμέτρων της εξάρτησης
 • Η εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας (π.χ. ειλικρίνεια, ενεργητική ακρόαση, έκφραση συναισθημάτων, επεξεργασία του άγχους, αποδοχή της διαφορετικότητας και της αυτονομίας των παιδιών) προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο
  επικοινωνούν οι γονείς μέσα στην οικογένεια
 • Η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τρόποι επικοινωνίας στην οικογένεια (λεκτική, μη-λεκτική επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση κ.α.)
 • Η εξάσκηση σε δεξιότητες θέσπισης ορίων στη συμπεριφορά των παιδιών τους
 • Η ενεργοποίηση και εμπλοκή των γονέων στη σχολική κοινότητα για ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.
 • Η αλλαγή της στάσης των γονέων απέναντι στα παιδιά ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους σε κάθε ηλικιακή φάση και η αναγνώριση των βασικών αναπτυξιακών  
  χαρακτηριστικών (γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών) της εφηβικής ηλικίας   
  και η αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με τις αλλαγές φάσεων στη ζωή
  των παιδιών
 • Η υποστήριξη των γονέων στο ρόλο τους, μέσω της αναγνώρισης και επεξεργασία των συναισθημάτων, των φόβων και των ανασφαλειών τους

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Συνδέσμους Γονέων) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης ή και από ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί το Κέντρο Πρόληψης στο κοινό, για την διεξαγωγή προγραμμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου αιτούνται συμμετοχή άτομα με προσωπικό ενδιαφέρον.

Προγράμματα για έφηβους
Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έφηβοι) βρίσκονται σε μια κρίσιμη ηλικία, της εφηβείας αφού σ’ αυτή την περίοδο θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν βαθιά τον εαυτό τους και γίνεται ο σχηματισμός των προσωπικών επιλογών, των προτύπων συμπεριφοράς, διαμόρφωση αξιών και ιδανικών.  Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από μια επίπονη αναζήτηση της σημασίας της ιδέας της προσωπικότητας, από μια αναζήτηση της ίδιας της ταυτότητας του ατόμου και από μια αναζήτηση της αυτονομίας.  Παράλληλα είναι η ηλικία στην οποία εμφανίζονται οι δυσκολίες στην επικοινωνία, η γνωριμία με την περιστασιακή απόρριψη και οι πειραματισμοί με τις εξαρτησιογόνες ουσίες.  Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση του εφηβου στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν να κάνει υπεύθυνες επιλογές για τον τρόπο ζωής που συνδέονται με τη σωματική και ψυχοκοινωνική του υγεία.

Ειδικοί στόχοι :

 • Η αναβάθμιση προσωπικών ικανοτήτων (π.χ. αυτοεκτίμηση, υπευθυνότητα, αυτονομία, λήψη αποφάσεων, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση συναισθημάτων)
 • Η βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων, δημιουργία σχέσεων)
 • Η αντικειμενική, σφαιρική και προσεγμένη ενημέρωση τους για το θέμα της ουσιοεξάρτησης χωρίς να εξάπτει την περιέργεια του μαθητή για δοκιμή
 • Η επεξεργασία της εικόνας του εαυτού
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης και η κατανόηση της επιρροής των άλλων μέσα στην ομάδα συνομηλίκων
 • Η ανάπτυξη  ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Η ομαλή πορεία προς την αυτονομία
 • Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να προβληματιστούν γύρω από τις αιτίες των προβληματικών συμπεριφορών αλλά και να αναγνωρίσουν τι αποτελεί πρόληψη στο σχολείο τους και η δημιουργία πυρήνων πρόληψης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Σχολεία, Κοινοτικά Συμβούλια, Κέντρα Νεότητας κτλ) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης ή και από ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί το Κέντρο Πρόληψης στο κοινό, για την διεξαγωγή προγραμμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου αιτούνται συμμετοχή άτομα με προσωπικό ενδιαφέρον.

Προγράμματα για Νηπιαγωγούς
Το Νηπιαγωγείο αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό από το σπίτι στην εκπαίδευση: συνδυάζει τη ζεστασιά και την οικειότητα με τους όρους και τους κανόνες.  Έτσι η προσαρμογή των παιδιών επηρεάζει και τη μελλοντική προσαρμογή στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης.  Το πρόγραμμα έχει έμμεσο πληθυσμό – στόχο τα παιδιά της νηπιακής / προσχολικής ηλικίας (3 – 6 ετών περίπου).

Στόχος του προγράμματος για τους Νηπιαγωγούς είναι η ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων που προάγουν την ψυχοκοινωνική και πνευματική ευεξία και θωρακίζουν το άτομο από τις βλαπτικές συμπεριφορές και η ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και μείωση των παραγόντων κινδύνου

Ειδικοί στόχοι :

 • Η κατανόηση ότι η χρήση ουσιών είναι αποτέλεσμα μιας γενικότερης εξαρτητικής συμπεριφοράς   
 • Η διερεύνηση των αιτιών βλαπτικών συμπεριφορών  
 • Η γνωριμία με τις μεθόδους και τις βασικές αρχές της πρόληψης  
 • Η αναγνώριση, κατανόηση, αποδοχή και διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών  
 •  Η διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφορών των παιδιών  
 • Η επικοινωνία με έμμεση ομάδα στόχου (παιδιά)  
 • Η εκπαίδευση σε ψυχοκοινωνικές δεξιότητες  
 • Η ευόδωσης της επικοινωνίας νηπιαγωγού-παιδιου, νηπιαγωγού-γονιού και γονιού-παιδιού  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Νηπιαγωγεία) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης ή και από ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί το Κέντρο Πρόληψης στο κοινό, για την διεξαγωγή προγραμμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου αιτούνται συμμετοχή άτομα με προσωπικό ενδιαφέρον.

Προγράμματα για τις Δημοτικές / Κοινοτικές Αρχές

Ομάδα στόχο στις καθολικές παρεμβάσεις αποτελούν και τα άτομα που είναι μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας / Δήμου ή/και του Συμβουλίου Νεολαίας της Κοινότητας/Δήμου δεδομένου του γεγονότος ότι επιτελούν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δράσεων στην Κοινότητα / Δήμο τους.  Γενικός στόχος είναι η δικτύωση και συνεργασία των τοπικών φορέων μεταξύ τους και με το Κέντρο Πρόληψης καθώς και η ανάπτυξη συνθηκών και πρακτικών που προωθούν τους προστατευτικούς παράγοντες για την πρόληψη της εξάρτησης σε τοπικό επίπεδο.  

Ειδικοί Στόχοι :

 • Η απόκτηση γνώσης σε σχέση με τους επιβαρυντικούς και προστατευτικούς παράγοντες και στην ευρύτερη κοινότητα
 • Η ανάδειξη και συνειδητοποίηση του ρόλου της αρχής στην πρόληψη της εξάρτησης
 • Η υιοθέτηση κοινής γλώσσας για το φαινόμενο της εξάρτησης/πρόληψης
 • Η γνωριμία και συνεργασία των προσώπων που εμπλέκονται στις δομές
 • Ο καθορισμός κοινών στόχων μεταξύ τους και η σύνδεση τους με τους τύπους πρακτικών πρόληψης
 • Η ενίσχυση ενδιαφέροντος για ενεργητική συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων που προωθούν τους προστατευτικούς παράγοντες στην κοινότητα 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια κτλ) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης.
Προγράμματα για Υπηρεσίες 
Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των Υπηρεσιών στην φιλοσοφία της πρόληψης μέσα από την εφαρμογή βιωματικών εργαστηρίων με γενικό στόχο την ανάπτυξη κοινού κώδικα επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικής εργασίας, ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητες για την προώθηση καθολικής πρόληψης καθώς και να αποτελέσουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες φορείς μείωσης των παραγόντων κινδύνου και ενίσχυσης των προστατευτικών παραγόντων στα πλαίσια της εργασίας τους.
Ειδικοί Στόχοι:

 • H απόκτηση γνώσης σε σχέση με τους επιβαρυντικούς και προστατευτικούς παράγοντες και κοινού προληπτικού κώδικα επικοινωνίας.
 • Η γνωριμία και ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας
 • Αναγνώριση και υποστήριξη του ρόλου της Υπηρεσίας στην πρόληψη
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσίας, ατομικής προληπτικής εργασίας κ.α.σ.
 • Ενίσχυση ενδιαφέροντος για περαιτέρω ενεργητική συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προληπτικών πρακτικών που προωθούν τους παράγοντες προστασίας στην Υπηρεσία και ευρύτερη Κοινωνία.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικές Υπηρεσίες κτλ) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης.  

Πρόγραμμα για Εθελοντές
Οι εθελοντές είναι τα άτομα (πυρήνες) που μπορούν να πραγματοποιήσουν το όραμα της πρόληψης στην κοινότητα.  Με την εκπαίδευση τους αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και αποτελούν μικρούς πυρήνες πρόληψης που μεταδίδουν τα μηνύματα της σε ακόμη μεγαλύτερο πληθυσμό.
Στόχος είναι η εκπαίδευση των εθελοντών που με τη σειρά τους μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερο κόσμο για να συμμετέχουν ουσιαστικά στην πρόληψη αλλά και τη περαιτέρω δραστηριοποίηση τους στα πλαίσια της φιλοσοφίας της πρόληψης για την προώθηση του υγιές τρόπου ζωής.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της ευρύτερης κοινότητας με οποιαδήποτε ιδιότητα.
Ειδικοί στόχοι :

 • Η ορθή και αντικειμενική πληροφόρηση και η απομυθοποίηση της χρήσης ουσιών
 • Η κατανόηση των αιτιών της χρήσης ουσιών και της φιλοσοφίας της πρόληψης
 • Η απόκτηση γνώσης σε σχέση με τους επιβαρυντικούς και προστατευτικούς παράγοντες
 • Η ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού
 • Η κατανόηση των νέων ανθρώπων και των γονιών ως πρόσωπα
 • Η εκπαίδευση για τη στήριξη πρωτοβουλιών πρόληψης στην κοινότητα
 • Η εκπαίδευση σε εργαλεία πρόληψης και στη διαχείριση ομάδας
 • Η ενίσχυση ενδιαφέροντος για περαιτέρω ενεργητική συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προληπτικών πρακτικών που προωθούν τους παράγοντες προστασίας στην κοινότητα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος-Συμμετοχή:
Το Κέντρο Πρόληψης δέχεται αιτήματα από οργανωμένους φορείς (π.χ. Κοινοτικά Συμβούλια κτλ) τα οποία ζητούν συνεργασία μαζί μας για ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης ή και από ανακοινώσεις που δημοσιοποιεί το Κέντρο Πρόληψης στο κοινό, για την διεξαγωγή προγραμμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου αιτούνται συμμετοχή άτομα με προσωπικό ενδιαφέρον.

*Το έντυπο αιτημάτων για εκδήλωση εδιαφέροντος-συμμετοχής σε προγράμματα του Κέντρου μπορείτε να το βρείτε στο έντυπο υλικό

 
Γραμμή Επικοινωνίας, Στήριξης και Συμβουλευτικής και Συμβουλευτική Μέσω Διαδικτύου
> Γραμμή 1410
> Στατιστικά Στοιχεία
> Έντυπο Υλικό
> Συμβουλευτική μέσω
διαδικτύου
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΠΡΟΤΑΣΗ”
> Γενικές
Πληροφορίες
> Στατιστικά
Στοιχεία
> Έντυπο Υλικό
> Επικοινωνία
> Νέα Ανακοινώσεις
ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ
> Γενικές Πληροφορίες
> Προγράμματα
> Νέα / Ειδήσεις
> Ημερολόγιο
> Έντυπο Υλικό
> Επικοινωνία
> Γενικές Πληροφορίες
> Πρόγραμμα Δράσεων
> Φωτογραφικό Υλικό
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd